Gallery

Việt Nam 2012

Vinh Xuân Quyền Phái, Việt Nam

Việt Nam 2011

Ngày tưởng niệm cố võ sư Hồ Hải Long

Odessa 2011

Việt Nam 2010

Việt Nam 2009

Nguyễn Tế Công – Yuen Chai Wan

Nguyễn Duy Hải – Hồ Hải Long

Huỳnh Ngọc Ẩn – Hồ Phi Hổ

Astashev Igor